Glossary beginning with W

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

WACC

Weighted average cost of capital – średnioważony koszt kapitału, zwrot z kapitału zainwestowanego w działalność dystrybucyjną

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate - wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym

Wskaźnik bieżącej płynności

Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Zobowiązania ogółem Aktywa całkowite