Glossary beginning with P

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

PM „białe”

Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia wynikających ze świadectw efektywności energetycznej tzw. „białe” certyfikaty

PM „błękitne”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego

PM „czerwone”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych

PM „fioletowe”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

PM „zielone”

Tożsame z PMOZE

PM „żółte”

Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w jednostce kogeneracji gazowej lub o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW

PMOZE

Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii

Pokrycie majątku trwałego kapitałami własnymi

Kapitał własny Aktywa trwałe