Miniony rok charakteryzował się wysoką dynamiką zmian rynkowych i regulacyjnych w otoczeniu GK ENEA.

Mirosław Kowalik

Szanowni Państwo,

Miniony rok charakteryzował się wysoką dynamiką zmian rynkowych i regulacyjnych w otoczeniu GK ENEA. Rekordowy wzrost ceny uprawnień do emisji CO2, rosnące koszty paliwa i transportu, a także nowe regulacje dla rynku energii, to tylko kilka z czynników, których wpływ spowodował, że firmy z sektora elektroenergetycznego, w tym Grupa ENEA, musiały sprostać nowym wyzwaniom i dostosować się do nich, szczególnie w obszarze wytwarzania i obrotu.

W tym wymagającym otoczeniu Grupa wypracowała w 2018 r. przychody na poziomie 12,7 mld zł, czyli ponad 11% więcej niż w 2017 r. Konsekwentna realizacja Strategii Rozwoju pozwala nam osiągać coraz lepsze parametry operacyjne. Grupa ENEA w 2018 r. wytworzyła o 5,5 TWh, tj. o 26,4% r/r energii elektrycznej więcej niż przed rokiem. W omawianym okresie nastąpił też istotny wzrost łącznego wolumenu sprzedaży o ponad 2,5 TWh, tj. o 13,4%, wygenerowany przede wszystkim na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom biznesowym. Wzrost zanotowaliśmy również w sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym, która r/r wzrosłao 618 GWh, czyli  o 3,2%.

Kondycję finansową Grupy potwierdzają zewnętrzne, niezależne instytucje finansowe – 1 października 2018 r. długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" ze stabilną perspektywą dla ENEA potwierdziła agencja Fitch. Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostaje na bezpiecznym poziomie 2,4.

Inwestycje w rozwój własnych mocy wytwórczych i bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego

Grupa ENEA jest ważnym ogniwem i stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z tą strategiczną rolą łączą się nieodzownie duże inwestycje w rozwój mocy wytwórczych i modernizację istniejących bloków energetycznych, m.in. w kontekście  dostosowywania ich do konkluzji BAT. W roku 2018 przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 2,3 mld zł.

W poprzednim roku uruchomiono w Polsce rozwiązanie wspierające bezpieczeństwo energetyczne kraju - mechanizm rynku mocy. Ma on zapobiegać niedoborom energii elektrycznej i tworzyć korzystne warunki inwestycyjne dla nowych i modernizacji istniejących  jednostek wytwórczych. W czwartym kwartale odbyły się trzy aukcje mocy z udziałem Grupy ENEA. W ich wyniku, na lata 2021, 2022 i 2023 zakontraktowanych zostało łącznie 3.663 MW obowiązku mocowego dla jednostek naszej Grupy, w tym dla Bloku 11 w Elektrowni Kozienice. Zawarte tylko podczas pierwszej aukcji kontrakty wieloletnie, pozwalają szacować potencjalne przychody z rynku mocy na poziomie 6,6 mld zł w okresie 15 lat. Pozyskane środki Grupa będzie mogła przeznaczyć  nie tylko na modernizacje, wypełniając zaostrzające się wymagania środowiskowe i przystosowując do nich swoje bloki w Kozienicach i Połańcu. Środki te powinny również służyć nowym projektom i inwestycjom, w tym w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE).

W pierwszym pełnym roku komercyjnej pracy, Blok nr 11 w Elektrowni Kozienice zdecydowanie przyczynił się do wzrostu wolumenu wytworzonej energii elektrycznej w Grupie. Był też ważnym ogniwem krajowego systemu energetycznego. Dzięki dobrej dyspozycyjności tego bloku mimo planowanych remontów innych jednostek wytwórczych,  lipiec 2018 r. był miesiącem rekordowej produkcji energii elektrycznej w Kozienicach licząc od początku eksploatacji elektrowni, czyli od ponad 50 lat. Możemy potwierdzić, że dotychczasowa praca naszej „jedenastki” spełnia założenia projektowe w zakresie pracy i emisji.

ENEA wspólnie z Energą zaangażowana jest w projekt Elektrownia Ostrołęka C o mocy 1 000 MW. Pod koniec 2018 r., realizująca inwestycję spółka Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, wydała NTP (Notice to Proceed) dla inwestycji. Nową elektrownię zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy i współpracy z odnawialnymi źródłami energii. Spółka realizująca projekt z powodzeniem wzięła udział w aukcji rynku mocy, zabezpieczając w ten sposób dodatkowe przychody na kwotę 2,6 mld zł na lata 2023-2038, co stanowi ok. 52% wartości kontraktu z Generalnym Wykonawcą projektu, a tym samym znacząco wpływa na jego oczekiwaną rentowność. Ponadto zaangażowanie finansowe ENEA w projekt na Etapie Budowy na poziomie 1,0 mld zł niesie za sobą potencjał synergii operacyjnych z wybranymi spółkami Grupy.

Klient w centrum uwagi

ENEA działa w dynamicznym otoczeniu rynkowym, zmieniamy się dla naszego Klienta, by oferować mu coraz lepsze rozwiązania. Aktywnie rozwijamy kanały sprzedaży i poszerzamy naszą ofertę produktów i usług. W 2018 r. udostępniliśmy nową linię nowoczesnych produktów ENEA Eco, wspierających walkę ze smogiem. Rozszerzyliśmy linię produktową ENEA Smart o Pakiet Ogrzewanie. W kontaktach z Klientami duże znaczenie ma poziom obsługi, dlatego nieustannie pracujemy nad poprawą poziomu satysfakcji z naszych usług. Takim działaniem było m.in. uruchomienie serwisu samoobsługowego dla Klientów korzystających z naszej infolinii czy też możliwości umawiania wizyt w naszych Biurach Obsługi Klienta poprzez stronę internetową oraz za pomocą infolinii, a także innowacyjne rozwiązania – czat on-line dla Klientów na naszej stronie internetowej.

W 2018 r. nasza działalność w obszarze obrotu była pod wpływem rekordowo drogich uprawnień do emisji CO2 i rosnących cen certyfikatów, które przełożyły się na wzrost cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Te tendencje uwidoczniły się w wynikach działalności całej branży energetycznej. W trzecim kwartale minionego roku na rynku znacznie wzrosła liczba Klientów na umowach rezerwowych w związku z zaprzestaniem działalności przez niektóre firmy – sprzedawców energii elektrycznej. Chcąc zapewnić Klientom w tak trudnej sytuacji ciągłość dostaw energii, zaproponowaliśmy rozwiązania zachęcające ich do skorzystania z naszej oferty bez dodatkowych obciążeń.

Nowoczesna infrastruktura dystrybucyjna

W obszarze dystrybucji kontynuowaliśmy działania na rzecz poprawy wskaźników niezawodności sieci oraz zwiększania naszej zdolności do szybkiego reagowania na potrzeby odbiorców. Wśród wielu projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych należy wymienić oddaną do użytku w lipcu linię wysokiego napięcia 110 kV relacji Leszno Gronowo – Śrem w Wielkopolsce, która jest ostatnim etapem przebudowy liczącego ponad 110 km ciągu liniowego z Leszna do Wrześni oraz zmodernizowany Główny Punkt Zasilania Zdroje na Pomorzu Zachodnim. Cały program modernizacji sieci w 2018 r. zamknął się kwotą ponad 1 mld zł.

Stabilne źródło dostaw surowca dla elektrowni

Podstawą bazy surowcowej dla naszych elektrowni jest wchodząca w skład Grupy spółka Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. W 2018 r. Bogdanka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,76 mld zł. W całym roku spółka wyprodukowała 9,01 mln ton węgla handlowego, a sprzedała 8,94 mln ton. Na całoroczne wyniki wydobycia wpływ miały trudności natury geologiczno-hydrologicznej, w wyniku których odnotowano niższą od planowanej produkcję. Bogdanka ponosiła  zwiększone wydatki na budowę chodników, aby od 2019 r. zwiększyć wolumen wydobycia.

10 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

W listopadzie minęło 10 lat od debiutu ENEA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. ENEA jest dziś publicznym podmiotem wartym ponad 4,1 mld zł i drugą najwyżej wycenianą grupą energetyczną na polskiej giełdzie. Spółka buduje wartość dla akcjonariuszy, realizując ambitną strategię i programy rozwojowe. Ponadto, w ubiegłym roku ENEA i Bogdanka zakwalifikowały się do londyńskiego koszyka FTSE Russell i tym samym weszły w skład indeksów rynków rozwiniętych.

Społeczna odpowiedzialność

Istotnym elementem naszej strategii działania są inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także projekty edukacyjne, sportowe czy ekologiczne realizowane z myślą o lokalnych społecznościach. W roku 2018  rozwijaliśmy dwa nowe autorskie programy wspierające procesy kształcenia specjalistów: współpracę ze szkołami branżowymi i technicznymi z terenu działania spółek Grupy oraz program studiów dualnych.

Wspierając szkolnictwo, inwestujemy w nowe kadry, które w przyszłości zasilą polską energetykę i gospodarkę. W 2018 r. do rozwijanej sieci szkół patronackich Grupy ENEA przystąpiło dziesięć placówek z terenu naszej działalności. Z kolei w październiku grupa studentów Politechniki Poznańskiej rozpoczęła studia dualne w Grupie ENEA. To innowacyjny system nauki, łączący w sobie równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i praktycznego doświadczenia.

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego Grupa ENEA zaangażowała się w ponad 100 inicjatyw upamiętniających te wyjątkowe wydarzenia. Należą do nich zarówno inicjatywy o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, jak i lokalnym. We wszystkie aktywnie zaangażowali się również nasi pracownicy, za co bardzo chciałbym im podziękować.

Zrównoważony rozwój Grupy z dbałością o środowisko

Pragnę podkreślić, że konsekwentnie rozwijamy się w sposób zrównoważony we wszystkich obszarach biznesowych. Grupa ENEA, jako nowoczesny holding surowcowo-energetyczny, inwestuje w rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i minimalizuje wpływ działalności Grupy na otoczenie. Działania te wymagają czasu oraz dużych nakładów, nie tylko środków pieniężnych, ale i zaangażowania naszych pracowników. Jest to zobowiązanie dla społeczności lokalnych i całego kraju, które wynika z Kodeksu Etyki Grupy ENEA. Dziś możemy pochwalić się efektem części działań podejmowanych w zakresie ograniczenia jednostkowej emisji CO2 w ramach źródeł wytwarzających energię elektryczną. W latach 2016-2018 emisja CO2 na 1 MWh wytworzonej energii w Grupie ENEA została obniżona o ponad 7%. Z kolei w minionym roku nasza Grupa wyprodukowała o prawie 11% więcej energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu z poprzednim okresem. W 2018 r. przeznaczyliśmy 173 mln zł na inicjatywy związane z ochroną środowiska.

Zgodnie z obowiązującą Strategią, ENEA zamierza istotnie zwiększać swoje udziały w poszczególnych segmentach rynku oraz stawiać na rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii. Wierzymy, że prowadzone przez nas projekty pozytywnie wpływają na polską gospodarkę, kształtując również warunki do rozwoju lokalnych społeczności. Ważnym elementem realizacji tych planów jest kontynuacja otwartego i konstruktywnego dialogu ze stroną społeczną opartego o wartości naszej Grupy.

Z poważaniem,

Mirosław Kowalik
Prezes Zarządu ENEA S.A.