Model procesu zgodny jest z najlepszymi praktykami rynkowymi, a także normami obowiązującymi w tym zakresie.

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA jest procesem wieloetapowym, angażującym wszystkie istotne jednostki organizacyjne Spółek Grupy. Model procesu zgodny jest z najlepszymi praktykami rynkowymi, a także normami obowiązującymi w tym zakresie.

Identyfikacja i ocena nowych ryzyk

Monitorowanie istniejących ryzyk

Raportowanie ryzyk

Identyfikacja i ocena nowych ryzyk

Identyfikacja potencjalnych ryzyk dotyczących bieżącej działalności operacyjnej Spółek oraz osiągnięciu celów strategicznych Grupy Kapitałowej ENEA i celów wynikających ze strategii obszarowych, a następnie ich ocena zgodnie z postanowieniami Metodyki ERM.

Monitorowanie istniejących ryzyk

Okresowy monitoring istniejących ryzyk oraz statusu wdrażania i realizacji Planu Postępowania z Ryzykiem i bieżący monitoring istniejących ryzyk, w ramach którego zgłaszane są zdarzenia operacyjne.

Raportowanie ryzyk

Raportowanie na poziomie Spółki do Menadżera Ryzyka, który okresowo przekazuje raporty Zarządowi, natomiast na poziomie Grupy ENEA Departament Zarządzania Ryzykiem ENEA, opracowuje i przekazuje dedykowane raporty Komitetowi Ryzyka.

W procesie identyfikacji uwzględniane są także ryzyka niefinansowe, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowiskowe, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Ich szczegółowy opis znajduje się w "Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych” w dalszej części niniejszego Sprawozdania.