Zgodnie z regulacjami unijnymi, a w szczególności Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe, zaostrzone normy ochrony środowiska. W związku z powyższym wszyscy producenci energii elektrycznej w Polsce, którzy wykorzystują przede wszystkim wysokoemisyjne technologie węglowe, są zobligowani dostosować bloki energetyczne do nowych wymagań środowiskowych. Prawo, wychodząc naprzeciw problemom przedsiębiorców, przewiduje możliwość skorzystania z mechanizmów derogacyjnych. Złagodzenie wymagań dyrektywy IED w postaci derogacji pozwala zyskać dodatkowy czas na dostosowanie jednostek wytwórczych do zaostrzonych norm emisji zanieczyszczeń do powietrza.

17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano tzw. konkluzje BAT (kBAT) dla dużych obiektów energetycznego spalania (Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE). Opublikowane kBAT wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne (niż w dyrektywie IED) wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu i pył. 

Dopuszczalnymi poziomami emisji (BAT – AELs) objęte zostały także dodatkowe substancje: rtęć, chlorowodór, fluorowodór i amoniak. Zgodnie z wymogami określonymi w kBAT, począwszy od 17 sierpnia 2017 r. rozpoczął się 4-letni okres dostosowawczy.

Elektrownia Kozienice - bloki 1-10

2018/2017SO2NOxPył 1CO2
Emisja SO2
[Mg]
Wskaźnik 
emisji SO2 
[kg/MWh]
Opłata za 
emisję SO2 
[tys.zł]
Emisja NOx 
[Mg]
Wskaźnik 
emisji NOx 
[kg/MWh]
Opłata za emisję NOx 
[tys.zł]
Emisja pyłu [Mg]Wskaźnik 
emisji pyłu [kg/MWh]
Opłata za 
emisję pyłu [tys.zł]
Emisja CO2 [Mg]Wskaźnik 
emisji CO2 
[kg/MWh]
Produkcja energii elektrycznej brutto
[MWh]
2018 7 442,22 0,659 3 944,4 7 644,85 0,677 4 051,8 246,73 0,022 86,4 9 728 131,28 862 11 291 279,16
2017 9 601,85 0,747 5 089,0 11 876,85 0,924 6 294,7 281,64 0,022 98,6 11 192 829,31 871 12 853 580,92
Zmiana % -22,49 -11,78 -22,49 -35,63 -26,73 -35,63 -12,40 0,00 -12,37 -13,09 -1,03 -12,15
  1. W czerwcu 2018 r. był remont IOS IV w związku z powyższym część spalin z bloków 200 MW emitowana była bez odsiarczania przez Komin K2, i wiązało się to z okresowym zwiększeniem ilości emitowanego pyłu.

Elektrownia Kozienice – blok 11 vs. bloki 1-10

2018 SO2NOxPyłCO2 
Emisja SO2 
[Mg]
Wskaźnik 
emisji SO2 
[kg/MWh]
Opłata za emisję SO2 
[tys.zł]
Emisja NOx 
[Mg]
Wskaźnik 
emisji NOx 
[kg/MWh]
Opłata za 
emisję NOx 
[tys.zł]
Emisja pyłu [Mg]Wskaźnik emisji
pyłu [kg/MWh]
Opłata za 
emisję
pyłu [tys. zł]
Emisja CO2 [Mg]Wskaźnik 
emisji CO2 
[kg/MWh]
Produkcja energii 
elektrycznej brutto 
[MWh]
Blok 11 1 1 339,20 0,229 475,3 2 005,51 0,343 735,1 105,67 0,018 27,1 4 348 838,24 745 5 839 183,70
Bloki 1-10 7 442,22 0,659 3 944,4 7 644,85 0,677 4 051,8 246,73 0,022 86,4 9 728 131,28 862 11 291 279,16
  1. Dane z uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń z kotłowni rozruchowej.

Elektrociepłownia Białystok

2018/2017 SO2NOxPył 1CO2 Produkcja energii 
elektrycznej brutto 
[MWh] 
Emisja SO2 
[Mg]
Wskaźnik 
emisji SO2 
[kg/MWh]
Opłata za 
emisję SO2 
[tys.zł]
Emisja NOx 
[Mg]
Wskaźnik 
emisji NOx 
[kg/MWh]
Opłata za 
emisję NOx 
[tys.zł]
Emisja pyłu [Mg]Wskaźnik 
emisji pyłu [kg/MWh]
Opłata za 
emisję pyłu 
[tys.zł]
Emisja CO2 
[Mg]
Wskaźnik 
emisji CO2 
[kg/MWh]
2018 169 0,115 89,4 386 0,263 204,6 35 0,024 13,1 280 147 191 1 465 833,9191
2017 1395 0,898 739,5 282 0,181 149,3 63 0,041 23,2 525 280 338 1 553 521,6801
Zmiana % -87,9 -87,2 -87,9 37,1 45,3 37,1 -45,3 -42,0 -43,2 -46,7 -43,5 -5,6
  1. produkcja energii elektrycznej brutto + ciepła [MWh].

ENEA Elektrownia Połaniec

2018/2017 SO2NOxPył 1CO2  
Emisja SO2 
[Mg]
Wskaźnik 
emisji SO2 
[kg/MWh]
Opłata za 
emisję SO2 
[tys.zł]
Emisja NOx 
[Mg]
Wskaźnik 
emisji NOx 
[kg/MWh]
Opłata za 
emisję NOx 
[tys.zł]
Emisja pyłu [Mg]Wskaźnik 
emisji pyłu [kg/MWh]
Opłata za 
emisję pyłu 
[tys.zł]
Emisja CO2
[Mg]
Wskaźnik 
emisji CO2 
[kg/MWh]
Produkcja energii 
elektrycznej brutto 
[MWh]
2018 8 876,89 0,81 4 704,75 7 759,52 0,70 4 112,55 617,66 0,06 216,18 8 219 329,0 746,34 11 012 854,30
2017 7 112,70 0,71 3 769,73 11 901,09 1,19 6 307,58 555,78 0,06 194,52 7 029 514,0 704,77 9 974 193,20
Zmiana % 24,80 14,08 24,80 -34,80 -41,18 -34,80 11,13 0,00 11,14 16,93 5,90 10,41
  1. produkcja energii elektrycznej brutto + ciepła [MWh].