Wszystkie akcje Spółki są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ENEA S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego za 2018 rok.

Akcjonariusz Liczba akcji
/ liczba głosów na
 WZ
Udział w kapitale zakładowym
/ udział w ogólnej
 liczbie głosów
Skarb Państwa 227 364 428 51,50%
Pozostali 214 078 150 48,50%
RAZEM 441 442 578 100,00%