Rekultywacja

 • w 2018 r. rozpoczęto roboty rekultywacyjne na terenach objętych szkodami górniczymi w m. Nadrybie Wieś. Prace polegają na wykonaniu stawu rybnego oraz podwyższeniu terenu odpadami górniczymi, przykryciu masami ziemnymi i zadrzewieniu. Termin zakończenia robót- jesień 2019 r.
 • na bieżąco prowadzona jest pielęgnacja zorganizowanej zieleni, obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zrekultywowanych w latach ubiegłych terenów poprzemysłowych w rejonie Pola Bogdanka, Nadrybie i Stefanów oraz zaplecza kolejowego w Zawadowie

Ochrona powierzchni

 • wpływ prowadzonej w 2018 r. eksploatacji górniczej na powierzchnię ujawniał się, tak jak dotychczas, głównie w postaci powiększenia się powierzchniowego zasięgu dotychczasowych oddziaływań
 • maksymalne osiadania w granicach OG „Puchaczów V” utrzymują się w rejonie wsi Bogdanka i Nadrybie Wieś gm. Puchaczów i wynoszą ok. 5,0 m w centralnej części niecki osiadań w tym rejonie
 • szkody w obiektach budowlanych w 2018 r., tak jak dotychczas, w większości przypadków dotyczyły wiejskiej zabudowy, zgłoszone uszkodzenia w tych budynkach nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników i były usuwane na bieżąco
 • koszty usuwania szkód spowodowanych eksploatacją górniczą w 2018 r. wyniosły ogółem ok. 5,37 mln zł

Sankcje i opłaty grożące Spółce z tytułu ochrony środowiska

 • działalność górnicza pociąga za sobą opłatę eksploatacyjną, z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego, korzystania z usług wodnych oraz szereg kosztów związanych z:
  • zagospodarowaniem odpadów pogórniczych
  • rekultywacją terenów poprzemysłowych
  • monitoringiem środowiskowym
  • opracowaniem operatów i dokumentacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania zakładu
 • opłata eksploatacyjna jest wnoszona co pół roku na konta gmin, na terenie których prowadzi się eksploatację (60%) oraz na poczet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40%)
 • LW Bogdanka S.A. spełnia standardy w zakresie ekologii i w 2018 r. nie poniosła kar z tytułu naruszenia warunków korzystania ze środowiska, określonych w obowiązujących przepisach prawnych

Ochrona powietrza atmosferycznego

 • LW Bogdanka S.A. nie posiada emitora zorganizowanego emitującego pyły i gazy do atmosfery
 • niezorganizowanym emitorem jest obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance, który może być źródłem pylenia w czasie suchych i wietrznych dni
 • emisja niezorganizowana do powietrza pochodzi ze spalania paliw w silnikach spalinowych wykorzystywanych w spółce oraz procesów spawania

Gospodarka wodno-ściekowa

Dotyczy przede wszystkim wód dołowych, w tym:

 • drenowania górotworu w obrębie wyrobisk górniczych
 • gospodarczego wykorzystania wody dołowej do celów ppoż. i technologicznych
 • wypompowywania wody na powierzchnię
 • retencjonowania wody dołowej w zbiorniku - osadniku na powierzchni w celu redukcji zawiesiny
 • zrzutu wód ze zbiornika poprzez system rowów odprowadzających oraz ciek - Rów Żelazny do rzeki Świnki w ilości ok. 14 957 m3/dobę
 • wody dołowe charakteryzują się sumą chlorków i siarczanów w wysokości 990 mg/dm3
 • gospodarczego wykorzystania wód dołowych na powierzchni (Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, Łęczyńska Energetyka sp. z o.o. - w ramach Stacji Uzdatniania Wody).

Gospodarka odpadami 

 • w 2018 r. łączny przychód odpadów górniczych wyniósł - 6 646,2 tys. ton
 • około 47% odpadów poddanych było odzyskowi i zagospodarowaniu. Odzysk odpadów tj. wykorzystanie do rekultywacji terenów, utwardzania dróg, placów, produkcji cementu w Cementowni „Ożarów” i innych celów wyniósł – 3 093,1 tys. ton
 • 97% odpadów wykorzystywane jest do wykonywania rekultywacji terenów zdegradowanych oraz terenów na szkodach górniczych. Polega ona na przywróceniu tym terenom pierwotnej rzeźby poprzez wypełnienie terenu odpadami górniczymi, a następnie przykryciu ich warstwą glebową i zagospodarowaniu w kierunku rolnym bądź zadrzewieniowym
 • pozostałe odpady wydobywcze (3 553,0 tys. t) są składowane na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance
 • LW Bogdanka S.A. prowadzi zagospodarowanie innych odpadów poprzemysłowych przekazuje jednostkom uprawnionym odpady, które nadają się do wykorzystania (drewno, oleje przepracowane, złom, ścinki taśm przenośnikowych) lub unieszkodliwiania (zużyte źródła światła, opakowania po klejach, farbach itp.)