Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu ENEA S.A. pobierane w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., z którymi Spółka zawarła umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania przedstawia poniższa tabela:

Imię i Nazwisko Funkcja Wynagrodzenie netto
w zł [bez VAT] 1
Świadczenia
dodatkowe
Mirosław Kowalik Prezes Zarządu 720 000,00 -
Piotr Adamczak Wiceprezes Zarządu 660 000,00 -
Piotr Olejniczak Wiceprezes Zarządu 660 000,00 -
Zbigniew Piętka Wiceprezes Zarządu 660 000,00 -
Mikołaj Franzkowiak 2 Wiceprezes Zarządu 304 880,82 -
Wiesław Piosik 3 Wiceprezes Zarządu 304 880,82 -
  1. W wynagrodzeniu zawarte są wszelkie tytuły wynikające z zawartych kontraktów i ujęte w kosztach Spółki, w tym także wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji oraz premia za rok 2017 dla byłych członków Zarządu.
  2. Funkcja pełniona do 24 sierpnia 2017 r.
  3. Funkcja pełniona do 24 sierpnia 2017 r.

W okresie sprawowania funkcji zarządczych w 2018 r. Członkowie Zarządu ENEA S.A. nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia w tym czasie funkcji w spółkach zależnych ENEA S.A. Wynagrodzenie otrzymane przez osoby zarządzające nie obejmowało składników pozafinansowych.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. w roku obrotowym 2018 przedstawia poniższa tabela:

Imię i Nazwisko Wynagrodzenie netto [zł]
Stanisław Kazimierz Hebda 97 652,04
Paweł Jabłoński 5 59 480,89
Piotr Mirkowski 85 311,24
Sławomir Brzeziński 85 311,24
Wojciech Klimowicz 85 311,24
Paweł Andrzej Koroblowski 7 22 986,67
Ireneusz Kulka 2 66 276,74
Tadeusz Mikłosz 85 311,24
Roman Stryjski 85 311,24
Rafał Bargiel 3 25 119,42
Piotr Kossak 4 25 119,42
Paweł Skopiński 1 17 199,85
Rafał Szymański 6 49 764,89
  1. Funkcja pełniona do 13 marca 2018 r.
  2. Funkcja pełniona od 22 marca 2018 r.
  3. Funkcja pełniona do 16 kwietnia 2018 r.
  4. Funkcja pełniona do 16 kwietnia 2018 r.
  5. Funkcja pełniona od 20 kwietnia 2018 r.
  6. Funkcja pełniona do 31 lipca 2018 r.
  7. Funkcja pełniona od 24 września 2018 r.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A w roku obrotowym 2018 pobierały wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Wykaz akcji i uprawnień do akcji ENEA S.A. w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji ENEA S.A.
na 31 grudnia 2018 r.
Liczba akcji ENEA S.A.
na 21 marca 2019 r.
Wartość nominalna
[zł]
Tadeusz Mikłosz Członek Rady Nadzorczej 4 140 4 140 4 140

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego pozostałe osoby zarządzające oraz nadzorujące nie posiadają akcji ENEA S.A. Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji ENEA S.A.

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji lub udziałów w podmiotach zależnych ENEA S.A.