[tys. zł] 20172018ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 11 405 689 12 672 770 1 267 081 11,1%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 1 487 730 1 037 086 -450 644 -30,3%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 1 466 567 868 701 -597 866 -40,8%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 1 164 891 719 250 -445 641 -38,3%
EBITDA 2 683 554 2 348 299 -335 255 -12,5%
Przepływy pieniężne netto z:        
działalności operacyjnej 2 579 644 2 435 239 -144 405 -5,6%
działalności inwestycyjnej (3 482 925) (2 310 127) 1 172 798 33,7%
działalności finansowej 1 250 190 (161 400) -1 411 590 -112,9%
Stan środków pieniężnych 2 687 126 2 650 838 -36 288 -1,4%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 070 168 686 739 -383 429 -35,8%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 - -
Zysk netto na akcję [zł] 2,42 1,56 -0,86 -35,5%
Rozwodniony zysk na akcję [zł] 2,42 1,56 -0,86 -35,5%

[tys. ]4Q 20174Q 2018ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 3 043 491 ¹ 3 288 572 245 081 8,1%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 417 875 116 838 -301 037 -72,0%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 430 537 104 921 -325 616 -75,6%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 326 942 98 961 -227 981 -69,7%
EBITDA 736 299 374 960 -361 339 -49,1%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej   284 636   102 622   -182 014   -63,9%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 - -
Zysk netto na akcję [zł] 0,64 0,23 -0,41 -64,1%
Rozwodniony zysk na akcję [zł] 0,64 0,23 -0,41 -64,1%
  1. Zmiana prezentacyjna w zakresie wyceny i kosztu własnego sprzedaży praw majątkowych.

[tys. zł]31 grudnia 201731 grudnia 2018ZmianaZmiana %
Aktywa razem 28 312 994 29 965 625 1 652 631 5,8%
Zobowiązania razem 14 313 325 14 916 463 603 138 4,2%
Zobowiązania długoterminowe 10 063 012 10 109 857 46 845 0,5%
Zobowiązania krótkoterminowe 4 250 313 4 806 606 556 293 13,1%
Kapitał własny 13 999 669 15 049 162 1 049 493 7,5%
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 - -
Wartość księgowa na akcję [zł] 31,71 34,09 2,38 7,5%
Rozwodniona wartość księgowa na akcję [zł] 31,71 34,09 2,38 7,5%