Koncepcję organizacji zarządzania ryzykiem w Grupie ENEA oparto o model skoordynowany. Kluczowym założeniem jego funkcjonowania jest koordynacja procesów zarządzania ryzykiem w Grupie przez ENEA S.A.


Kluczowe cechy modelu skoordynowanego:

  • Spółki Grupy zarządzają ryzykiem w oparciu o jednolite standardy określone w Politykach i Procedurach.
  • Spółki operacyjnie zarządzają ryzykiem w ramach przyznanych limitów i na zasadach zatwierdzanych przez Komitet Ryzyka Grupy ENEA.
  • Poszczególne spółki raportują do ENEA S.A. w zakresie realizowanych działań w obszarze zarządzania ryzykiem.
  • ENEA S.A. pełni rolę koordynacyjną procesu w Grupie ENEA.
  • W Spółkach funkcjonuje podział organizacyjny na Front Office (jednostka realizująca zadania operacyjne), Middle Office (jednostka realizacją zadania doradcze, kontrolne i koordynacyjne) oraz Back Office (jednostka realizująca zadania z obszaru rozliczeń, ewidencji księgowej oraz windykacji).