J.m. 2017 2018 Zmiana Zmiana %
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł 11 405 689 12 672 770 1 267 081 11,1%
EBITDA tys. zł 2 683 554 2 348 299 -335 255 -12,5%
EBIT tys. zł 1 487 730 1 037 086 -450 644 -30,3%
Zysk netto tys. zł 1 164 891 719 250 -445 641 -38,3%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej tys. zł 1 070 168 686 739 -383 429 -35,8%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 2 579 644 2 435 239 -144 405 -5,6%
CAPEX tys. zł 4 186 860 2 306 800 -1 880 060 -44,9%
Dług netto / EBITDA 1 - 2,1 2,4 0,3 14,3%
Rentowność aktywów (ROA) 1 % 4,1% 2,4% -1,7 p.p. -
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1 % 8,3% 4,8% -3,5 p.p. -
Obrót          
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym GWh 18 916 21 457 2 541 13,4%
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) tys. 2 422 2 486 64 2,6%
Dystrybucja          
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym GWh 19 259 19 877 618 3,2%
Liczba klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) tys. 2 553 2 589 36 1,4%
Wytwarzanie          
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto, w tym: GWh 20 973 26 503 5 530 26,4%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 19 147 24 478 5 331 27,8%
z odnawialnych źródeł energii GWh 1 826 2 025 199 10,9%
Wytwarzanie ciepła brutto TJ 7 070 7 609 539 7,6%
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: 2 GWh 24 526 35 938 11 412 46,5%
ze źródeł konwencjonalnych GWh 19 486 24 658 5 172 26,5%
z odnawialnych źródeł energii GWh 1 487 1 845 358 24,1%
z zakupu GWh 3 553 9 435 5 882 165,6%
Sprzedaż ciepła TJ 6 392 6 865 473 7,4%
Wydobycie          
Produkcja netto tys. t 9 050 9 007 -43 -0,5%
Sprzedaż węgla tys. t 9 151 8 943 -208 -2,3%
Zapas na koniec okresu tys. t 24 88 65 267,3%
Roboty chodnikowe km 31 37 6 20,4%
  1. Definicje wskaźników zamieszczone zostały w słowniku pojęć.
  2. Zmiana prezentacyjna.