Glossary beginning with R

Kliknij jedną z powyższych liter, aby przejść do strony ze wszystkimi terminami rozpoczynających się od tej litery.

Rentowność aktywów(ROA)

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego Aktywa całkowite

Rentowność EBITDA

EBITDA Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność kapitału własnego (ROE)

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego Kapitał własny

Rentowność netto

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność operacyjna

Zysk (strata) operacyjny Przychody ze sprzedaży netto

Rozporządzenie REMIT

Rozporządzenie o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, określa ramy monitorowania hurtowych rynków energii, w celu wykrywania i zapobiegania nieuczciwym praktykom na poziomie UE

Rynek bilansujący

Rynek techniczny prowadzony przez OSP. Jego celem jest bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną z jej produkcją w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE)

Rynek SPOT

Rynek kasowy (bieżący)

Rynek terminowy

Rynek energii elektrycznej, na którym notowane są produkty typu forward