[tys. zł]20172018ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 5 639 580 4 701 689 -937 891 -16,6%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 121 880 -144 577 -266 457 -218,6%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 1 834 604 702 815 -1 131 789 -61,7%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 1 813 324 727 136 -1 086 188 -59,9%
EBITDA 124 515 -142 343 -266 858 -214,3%
Przepływy pieniężne netto z:        
działalności operacyjnej 591 748 (885 683) -1 477 431 -249,7%
działalności inwestycyjnej (2 009 136) 142 485 2 151 621 107,1%
działalności finansowej 1 548 992 142 750 -1 406 242 -90,8%
Stan środków pieniężnych 1 746 426 1 145 978 -600 448 -34,4%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 0 0,0%
Zysk netto na akcję [zł] 4,11 1,65 -2,46 -59,9%
Rozwodniony zysk na akcję [zł] 4,11 1,65 -2,46 -59,9%

[tys. zł]31 grudnia 201731 grudnia 2018ZmianaZmiana %
Aktywa razem 22 452 921 22 943 794 490 873 2,2%
Zobowiązania razem 9 820 944 9 647 948 -172 996 -1,8%
Zobowiązania długoterminowe 7 695 443 7 976 020 280 577 3,6%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 125 501 1 671 928 -453 573 -21,3%
Kapitał własny 12 631 977 13 295 846 663 869 5,3%
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 0 0,0%
Wartość księgowa na akcję [zł] 28,62 30,12 1,50 5,2%
Rozwodniona wartość księgowa na akcję [zł] 28,62 30,12 1,50 5,2%

[tys. zł]4Q 20174Q 2018ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 1 464 729 1 279 173 -185 556 -12,70%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 36 628 -125 104 -161 732 -441,60%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 904 293 21 817 -882 476 -97,60%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 902 704 14 818 -887 886 -98,40%
EBITDA 37 190 -124 558 -161 748 -434,90%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 0 0,00%
Zysk netto na akcję [zł] 2,04 0,03 -2,01 -98,50%
Rozwodniony zysk na akcję [zł] 2,04 0,03 -2,01 -98,50%