• Realizacja interdyscyplinarnego projektu wdrożenia rynku mocy i udziału w aukcjach głównych, mającego na celu maksymalizacji przychodów finansowych dla jednostek wytwórczych GK ENEA
  • Prowadzono działania zmierzające do optymalizacji dostaw paliwa (węgiel, biomasa, olej opałowy) przy wykorzystaniu zasobów wydobywczych GK ENEA w warunkach zamknięć i ograniczeń przepustowości linii kolejowych 
  • Realizowano współpracę z PGG S.A. i JSW S.A. w zakresie zagospodarowania mułów i flotokoncentratów w ramach zawartych umów na dostawy do Kozienic i Połańca
  • Opracowano pełną koncepcję finansowo-księgowo-biznesową zmiany modelu handlu węglem energetycznym oraz opracowano model optymalizacji kosztów zakupu węgla i jego transportu z wykorzystaniem kontraktu różnicowego CfD, jako narzędzia do rozliczenia nadwyżki z tytułu relokacji dostaw wewnątrzkrajowych
  • Realizowano nową, efektywną strategię kontraktacji biomasy, która zapewniła pokrycie bieżącego zapotrzebowania wynikającego z produkcji bloku nr 9 w EEP jak też odbudowę bezpiecznego zapasu biomasy
  • Rozszerzenie gamy produktowej o specjalistyczne usługi dla segmentu OZE dla instalacji o mocach zainstalowanych od 500kW wzwyż, po ustaniu obowiązku zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego, tj. od 1 stycznia 2018 r.
  • Zbudowanie długoterminowej koncepcji zarządzania obszarem aktywów konwencjonalnych poprzez centralizację zarządzania poziomem marży sales-purchase w jednym miejscu w GK ENEA stanowiące dodatkowe narzędzie dla skutecznego mitygowania ryzyka rynkowego i regulacyjnego
  • Zarządzanie regulacjami obszaru handlu hurtowego na poziomie krajowym i europejskim
  • Kontynuowano prace analityczne nad modelami prognostycznymi dla zagranicznych rynku energii elektrycznej, a następnie wdrożono operacyjnie wybrany model oparty o sieci neuronowe, który wspomaga decyzje tradingowe