Projekt Ostrołęka C – kolejne etapy procesu

2 lipca 2018 r. Zarząd ENEA S.A. otrzymał od Zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne z generalnym wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”. Zgodę na zawarcie ww. umowy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. wyraziło 6 lipca 2018 r., a 6 dni później, czyli 12 lipca 2018 r., doszło do podpisania przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. umowy o zamówienie publiczne z generalnym wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Liderem Konsorcjum oraz Alstom Power Systems S.A.S. Obok spółek ENEA S.A. oraz Energa S.A. podmiotem zaangażowanym w finansowanie budowy elektrowni będzie również Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Energia. 4 września 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. a wcześniej wymienionymi podmiotami. W treści porozumienia określono wstępną strukturę finansowania projektu. Kolejny kluczowy etap w procesie miał miejsce 24 września 2018 r. Wtedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraziło kierunkową zgodę na przystąpienie do etapu budowy w ramach projektu Ostrołęka C. Wcześniej 3 września 2018 r. taką samą decyzję ogłosiła spółka Energa S.A.

Zmiany w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

31 lipca 2018 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. zrezygnował Rafał Szymański. 24 września 2018 r. do Rady Nadzorczej ENEA S.A. powołany został Paweł Andrzej Koroblowski.

Zmiany w zarządach spółek zależnych

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Andrzej Wicik złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. ze skutkiem na koniec dnia 31 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza ENEA Wytwarzanie na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 10 września 2018 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju ENEA Wytwarzanie Tomasza Siwaka. Rada Nadzorcza ENEA Centrum z dniem 10 sierpnia 2018 r. odwołała ze składu zarządu spółki Ewę Troszczyńską – Członka Zarządu ds. Finansowych, Łukasza Pawłowskiego – Członka Zarządu ds. Obsługi Klienta oraz Krzysztofa Kierzkowskiego – Członka Zarządu ds. IT i Rozwoju. 12 września 2018 r. Rada Nadzorcza ENEA Centrum podjęła decyzję o powołaniu z dniem 13 września 2018 r. Dariusza Szymczaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Obsługi Klienta oraz Józefa Aleszczyka na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Rada Nadzorcza LW Bogdanka S.A. 19 września 2018 r., odwołała Stanisława Misterka z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Sławomira Karlikowskiego z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju.

Zakończenie inwestycji w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim

W lipcu oddano do użytku linię wysokiego napięcia 110 kV relacji Leszno Gronowo – Śrem w Wielkopolsce oraz kompleksowo zmodernizowano Główny Punkt Zasilania Zdroje na Zachodnim Pomorzu. Odcinek linii z Leszna do Śremu to ostatni etap przebudowy ponad 110 km ciągu liniowego z Leszna do Wrześni. Obie inwestycje zostały zrealizowane przez ENEA Operator.

ENEA S.A. i LW Bogdanka S.A. w londyńskim koszyku FTSE Russell

Polska awansowała z grupy krajów rozwijających się do prestiżowego grona rynków rozwiniętych. 24 września obok GPW w indeksie FTSE Russell zadebiutowało jeszcze 36 polskich spółek. Wśród nich, w kategorii spółek małych, znalazły się ENEA S.A. i LW Bogdanka S.A. W indeksie FTSE Russell Polska rozpoczęła notowania od pozycji 23 na 25 wszystkich rozwiniętych rynków kapitałowych.