Group's structure

OUR GROUP

Group's structure

There are 6 leading entities within ENEA Group, i.e. ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o. o., ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. and ENEA Elektrownia Połaniec S.A., ENEA Trading Sp. z o. o. and LW Bogdanka S.A.